Biegły rewident

Rolę niezależnego biegłego rewidenta pełni KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa. KPMG jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3546.

W imieniu KPMG badanie Sprawozdania Finansowego przeprowadził kluczowy biegły rewident Monika Bartosiewicz (nr wpisu na listę biegłych rewidentów: 10268).

KPMG przeprowadziła badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone w dniu 31 grudnia 2014 r., 2013 r. i 2012 r., a także za I półrocze 2015 r. KPMG w zakresie badania, o którym mowa powyżej, wydała opinię bez zastrzeżeń z badania Sprawozdania Finansowego.

W latach oborowych 2014, 2013, 2012, a także w I półroczu 2015 r. nie było przypadku rezygnacji czy zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania