Notowania

Dywidenda

W dniu 8 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia AAT HOLDING S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku  oraz wypłaty dywidendy.
 
Zgodnie z uchwałą, ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 12.809.441,08 zł. przeznaczyć w kwocie:
1) 3.200.000,00 zł. na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,40 zł. zysku na jedną akcję,
2) 9.609.441,08 zł. na kapitał zapasowy 
 
Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 8 000 000 sztuk.
 
ZWZ przyjęło jako dzień ustalenia prawa do dywidendy datę 16 czerwca 2017 roku, natomiast jako termin wypłaty dywidendy datę 23 czerwca 2017 roku. 

 

W kolejnych latach polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy na zasadach dozwolonych przez prawo i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z umowy kredytów zawartej dnia 9 grudnia 2014 r. pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.  (więcej informacji na temat tej umowy oraz ograniczeń wynikających z powyżej umowy znajduje się w Prospekcie Emisyjnym Spółki).

Długoterminowym celem AAT Holding jest wypłata dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy.

Każdorazowo jednak decyzja o wypłacie dywidendy będzie podejmowana przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu z uwzględnieniem szeregu czynników, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki pieniężne, planów rozwoju oraz z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Umowy Kredytowej. 


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania