Informacja o udziale kobiet i mężczyzn

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” (Rozdz. II pkt. 1 ppkt. 2 a) spółka AAT HOLDING S.A. („Spółka”) zamieszcza poniżej informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej wg stanu na 28 września 2015 r. - dzień podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 984/2015 w sprawie dopiszczenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki.

 

Zarząd Stan Rada Nadzorcza Stan
Liczba kobiet 0 Liczba kobiet 2
Liczba mężczyzn 4 Liczba mężczyzn 3

 


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania