Notowania

Walne zgromadzenia

Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
 
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A.
7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
8) Wybór Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 K.S.H.):
     a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
     b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
9) Zakończenie obrad.
 

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 27 marca 2018 roku.

Załączniki:

PDF icon Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PDF icon  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

PDF icon  Projekty uchwał

PDF icon  Projekty uchwał do 5, 7 i 8 pkt porządku obrad na NWZ 12 kwietnia 2018

PDF icon  Formularze i pełnomocnictwo

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 12.04.2018

Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
 
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania. 
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
7) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
9) Zakończenie obrad.
 

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 15 stycznia 2018 roku.

Załączniki:

Nagranie przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.01.2018

PDF icon  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PDF icon  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

PDF icon  Projekty uchwał 

PDF icon  Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Lock Syndication S.C.A. do 6 i 7 porządku obrad NWZ

PDF icon  Formularze i pełnomocnictwo

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 31.01.2018

Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1, art. 395 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
12) Zakończenie obrad.
 

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 23 maja 2016 roku.

Załączniki:

Nagranie przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.06.2017

PDF icon  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PDF icon  Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

PDF icon  Projekty uchwał 

PDF icon  Formularze i pełnomocnictwo

PDF icon  Sprawozdanie RN z działalności w 2016 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 8.06.2017

Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1, art. 395 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.         

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spóła Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.

5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.   

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

12) Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 30 maja 2016 roku.

Załączniki:

PDF icon Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A.

PDF icon  Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

PDF icon  Projekty uchwał 

PDF icon  Formularze i pełnomocnictwo

PDF icon  Sprawozdanie RN z działalności w 2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A.

 


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania