Zasady dobrych praktyk

Raport na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. - pobierz plik
 
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. AAT Holding Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" 
 
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 
 
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia. 
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie transmisji obrad walnego zgromadzenia, z uwagi na związane z tym koszty oraz ryzyka prawne związane w szczególności z ochroną praw niemajątkowych (dóbr osobistych) osób fizycznych będących przedstawicielami akcjonariuszy. Jednakże w przypadku zmiany stanowiska, zgodnie ze Statutem Spółki, transmisja obrad Walnego Zgromadzenia będzie przez Spółkę zapewniona, w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, z uwagi na związane z tym koszty oraz ryzyka prawne związane w szczególności z ochroną praw niemajątkowych (dóbr osobistych) osób fizycznych będących przedstawicielami akcjonariuszy. Spółka dostrzega jednak wagę prawa równego dostępu do informacji akcjonariuszy, dlatego dołoży wszelkich starań aby opublikować zapis audio z obrad walnego zgromadzenia. 
 
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 
 
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, z uwagi na związane z tym koszty oraz ryzyka prawne związane z ochroną praw niemajątkowych (dóbr osobistych) osób fizycznych będących przedstawicielami akcjonariuszy. 
 
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
W ocenie Zarządu Spółki nie istnieje potrzeba opracowywania i wdrażania dodatkowych wewnętrznych procedur dotyczących postępowania w obliczu konfliktów interesu oraz
możliwości jego zaistnienia. Zasady określone w Regulaminie Zarządu dotyczące unikania konfliktu interesów, obowiązku wstrzymywania się od głosu przez członków organów Spółki w razie występowania konfliktu interesów oraz kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na transakcje z członkami Zarządu i podmiotami powiązanymi, są wystarczającymi środkami
zapewniającymi zapobieganie konfliktom interesów.
 
Wynagrodzenia 
 
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. 
Spółka traktuje funkcjonujący system wynagrodzeń jako część tajemnicy przedsiębiorstwa zaś indywidualne wynagrodzenia poszczególnych osób nie będących członkami zarządu lub rady nadzorczej spółki jako informacje szczególnie poufną i nie publikuje informacji w tym zakresie. Jednocześnie w odniesieniu do publikacji informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka stosuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania